کتاب های مشاوران انسانی

سفارش و فهرست کتاب های انتشارات مشاوران آموزش را به صورت جدا در پایه های مختلف ببینید. برای سفارش هر کتاب می توانید به فروشگاه اینترنتی انسانی بوک بروید.

جهت ورود به فروشگاه انسانی بوک روی تصویر زیر کلیک کنید/ضربه بزنید.

انسانی بوک

مجموعه کتاب های مروری مشاوران

✅ 23 کتاب انسانی
? اولین کتاب برنامه‌ای کنکور نظام جدید انسانی

?تمام 23 کتاب تخصصی رشته انسانی
در هر 3 پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
?درس به درس
? 1 کتاب ویژه مرور 23 کتاب تخصصی

مجموعه کتابهای شب امتحان مشاوران

✅ فاز امتحان
? نمونه سوالات امتحان

شامل نیم‌سال اول و دوم
با پاسخ‌نامه آموزشی
و بارم‌بندی مطابق بخشنامه آموزش و پرورش

مجموعه کتاب های تیز شیم مشاوران

✅ تیز شیم:
? کتابی با تست‌های سطح بالا?

تیز شیم‌ها را می‌توانید با 3 هدف آموزشی بخوانید:
1) مرور سریع قبل از هر آزمون
2) رسیدن به درصد بالای 80
3) جمع‌بندی قبل از کنکور

مجموعه کتابهای موضوعی مشاوران

✅ عروض و قافیه:
?از مجموعه کتاب‌های موضوعی
? ویژه 7 تست از 30 تست چالشی کنکور ادبیات اختصاصی
? اولین کتاب موضوعی عروض و قافیه
برای کنکور نظام جدید علوم انسانی
?آموزش عروض سماعی، با فایل‌های صوتی ضمیمه کتاب
?پوشش موضوعی عروض و قافیه کتاب‌های فنون ادبی 1.2.3

✅ مسائل اقتصاد
?از مجموعه کتاب‌های موضوعی
? ویژه 8 تست از 15 تست کنکور اقتصاد
? اولین کتاب ویژه سوالات مسائل اقتصاد در کنکور انسانی
? آموزش روش حل سریع مسائل اقتصاد
? دسته‌بندی سوالات مسائل اقتصاد

✅ آیات و روایات
?از مجموعه کتاب‌های موضوعی
? ویژه 15 تست از 25 تست کنکور دین و زندگی
? اولین کتاب ویژه آیات و روایات رشته انسانی
? پوشش موضوعی تمام آیات و روایات کتاب‌های دین و زندگی 1.2.3

✅ قلمرو ادبی
?از مجموعه کتاب‌های موضوعی
? ویژه 4 تست ادبیات عمومی + 7 تست ادبیات اختصاصی
? پوشش کامل آرایه‌های ادبی فارسی 1.2.3
?آموزش روش تشخیص آرایه‌های ادبی
?تحلیل بیش از 1500 بیت براساس قلمرو ادبی

✅ قلمرو زبانی
?از مجموعه کتاب‌های موضوعی
? ویژه 5 تست از 25 تست کنکور ادبیات اختصاصی
?ویژه واژگان، املاء و دستور زبان
? پوشش کامل قلمرو زبانی فارسی 1.2.3
?تحلیل ساختمان واژگان با آموزش کامل

?فهرست کتاب های پایه دهم

کتابهای انتشارات مشاوران آموزش ،هدفدار پایه 10چاپ 98::::)
?هدفدار-اقتصاد 10.
?هدفدار-منطق 10.
?هدفدار-جغرافی 10.
?هدفدار-تاریخ 10.
?هدفدار- علوم و فنون ادبی 10.
?هدفدار- ریاضی و آمار10.
?هدفدار-جامعه شناسی 10

?فهرست کتاب های پایه یازدهم

?هدفدار-فلسفه 11.
?هدفدار-روانشناسی
?هدفدار-جغرافی 11.
?هدفدار-تاریخ 11.
?هدفدار- علوم و فنون ادبی 11.
?هدفدار- ریاضی و آمار 11.
?هدفدار-جامعه شناسی 11

?فهرست کتاب های مشاوران پایه دوازدهم

?هدفدار-فلسفه 12.
?هدفدار-جغرافی 12.
?هدفدار-تاریخ 12.
?هدفدار- علوم و فنون ادبی 12.
?هدفدار- ریاضی و آمار 12.
?هدفدار-جامعه شناسی 12

?فهرست کتاب های پایه کنکور

? زبان انگلیسی 10و11 مشترک تمام رشته ها.
? فارسی 10و11 مشترک تمام رشته ها.
? دین وزندگی 10و11انسانی.
? دین و زندگی 10و11عمومی.
?عربی 10و 11انسانی.
?عربی 10و11 تجربی.ریاضی.
?ریاضی و آمار10و11 انسانی.
?فلسفه 11ومنطق 10.
?علوم وفنون10و11.
?جامعه شناسی 10و11.
?هدفدار-تاریخ 10و11.
?جغرافی 10و11.

?فهرست کتاب های جامع کنکور

?اقتصاد جامع کنکور
?روانشناسی جامع کنکور
? ریاضی و آمار انسانی جامع کنکور (10و11و12)
?فارسی جامع کنکور (10و11و12)
?زبان انگلیسی جامع کنکور (10و11و12)
? دین وزندگی انسانی جامع کنکور (10و11و12)
? دین و زندگی عمومی جامع کنکور (10و11و12)
?عربی جامع کنکور (10و11و12)
?ریاضی و آمارجامع کنکور (10و11و12)
?فلسفه ومنطق جامع کنکور (10و11و12)
?جامعه شناسی جامع کنکور (10و11و12)
? تاریخ جامع کنکور (10و11و12)
?جغرافی جامع کنکور (10و11و12)

در حال تکمیل و اضافه شدن . . .

اگر کتاب مورد نظر را در این لیست مشاهده نکردید، تماس بگیرید: 02166962745

?فهرست کتاب های موضوعی/برنامه ای

?قلمروادبی (آرایه ادبی)
?قلمروزبانی (زبان فارسی. املاء و معنی واژگان)
?آیات و روایات دینی و زندگی 10.11.12
?عروض و قافیه جامع 10.11.12
?مسائل اقتصاد

?فهرست کتاب های مشاوران تیزشیم

تیزشیم های مشاوران آموزش

?تیزشیم روانشناسی
?تیزشیم ریاضی و آمار
?تیزشیم اقتصاد
?تیزشیم زبان انگلیسی
?تیزشیم جامعه شناسی
تیزشیم فارسی
تیزشیم تاریخ جغرافیا

سفارش کتاب های انتشارات مشاوران آموزش

جهت ورود به فروشگاه انسانی بوک روی تصویر زیر کلیک کنید/ضربه بزنید.

انسانی بوک

?فهرست کتاب های مشاوران فاز امتحان

??فازهای امتحان پایه 10??

زبان انگلیسی 10
عربی 10انسانی
عربی 10عمومی
علوم وفنون ادبی 10
تاریخ 10
منطق 10
اقتصاد
دینی10
جغرافی 10
دینی 10انسانی
دینی 10عمومی

نمونه سوالات امتحانی یازدهم

??فازهای امتحان پایه 11??

دین وزندگی 11انسانی
دین وزندگی 11عمومی
عربی 11انسانی
عربی11عمومی
تاریخ11
جامعه شناسی 11
جغرافی 11
روانشناسی 11
ریاضی وآمار11
علوم وفنون11

نمونه سوالات امتحان دوازدهم

??کتاب های مشاوران فازهای امتحان پایه 12??

عربی 12عمومی
عربی 12انسانی
تاریخ12
ریاضی وآمار12
جغرافی 12
زبان انگلیسی 12

اگر کتاب مورد نظر را در این لیست مشاهده نکردید، تماس بگیرید: 02166962745

آیا این مطلب کمکی به شما کرد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن