نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

در این نوشته، می توانید نمونه سوال های اقتصاد پایه دهم علوم انسانی را به صورت فصل به فصل و بخش به بخش ببینید و یا دانلود کنید.

بخش اول – فصل اول

سوالات تشریحی فصل اول از بخش اول با این فهرست:

نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی
نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی
اقتصاد چیست؟

۱(رفع نیاز ها از طریق …………………که خداوند در اختیار انسان گذاشته است، صورت می گیرد. )دانش(
۲(درتصویر بسیار ساده از حیات انسان با دو مفهوم یعنی……….. و………… رو به رو می شویم. )درک و فهم(
۳(انسان به عنوان ………..خدا در روی زمین معرفی شده است.) فهم(
۴(انسان به عنوان جانشین خدا در روی زمین از بُعد اقتصادی چه مأموریتی دارد؟) فهم(
5(دانش اقتصاد چه کمکی به انسان برای رفع نیاز ها می نماید؟) فهم(

فایل pdf این نمونه سوالات را به همراه پاسخنامه در این لینک دانلود کنید: نمونه سوال اقتصاد دهم

نیاز های انسان

۹(انسان موجودی کمال جو است؛ به همین دلیل با برآورده شدن پاره ای از نیاز هاایش، احسااس بای نیاازی باه او
دست می دهد. )دانش( صحیح ۝ غلط۝
۶(با گذشت زمان تمام نیازهای انسان برطرف می شود؟ صحیح ۝ غلط۝
۵(محرک انسان برای فعالیت اقتصادی………………….است. )دانش(
۶(اگر انسان فقط درنیاز های مادی و حیوانی خود متوقف شود، کمال جویی به نوعی …………. تبدیل می شود. )فهم(
۱۲ ( عامل محرک فعالیت و تلاش در انسان چیست؟ چرا؟)درک و فهم(
۱۳ (مراتب نیازها در انسان را بررسی نمائید.
۱۴ ( آیا نیازهای انسان به نیازهای مادی محدود می شود؟ چرا؟
۱۹ ( کمال جوئی انسان چه ویژگی را برای او به همراه دارد؟)درک وفهم(
۱۹ ( به نظر شما چرا انسان به عنوان موجودی کمال جو مطرح است؟
۱۶ ( چرا علی رغم رفع پاره ای از نیاز ها انسان، احساس بی نیازی به او دست نمی دهد؟ )درک و فهم(
۱۵ (چه زمانی کمال جویی در انسان به نوعی سیری ناپذیری تبدیل می شود.؟ )درک و فهم(
۱۶ (پیامد پیگیری نیازهای کاذب یا زیاده روی در رفع نیازهای مادی چیست؟)درک و فهم(

منابع و امکانات:

۲۱ (با وجود منابع طبیعی فراوان درکره زمین چرا گفته می شود منابع محدود هستند ؟)درک و فهم(
الف.به دلیل ناشناخته بودن بسیاری از منابع ب. به دلیل محدود بودن دانش فنی بشر
ج. به دلیل آسان نبودن بهره برداری کامل ازآنها د. هر سه مورد
۲۱ (خداوند؛ منابع، امکانات و ثروت های طبیعی و انسانی را به ………… در اختیار…………… خود قرار داده است.)فهم(
۲۲ (به چه دلیلی خداوند منابع، امکانات و ثروت های طبیعی و انسانی را به امانت در اختیار جانشاین خاود قارار داده
است؟)درک وفهم(
۲۳ (دو ویژگی مهم منابع و امکانات در دسترس بشر را ذکر نمائید.
۲۴ ( دو دلیل محدودیت استفاده از منابع را بیان نمائید.)درک و فهم(
۲۹ (چرا ذخایر معدنی با وجود فراوان بودن محدود است؟ )درک و فهم(
۲۹ ( استفاده از منابع باید با رعایت و توجه به چه نکاتی همراه باشد؟)دانش(
۲۶ (چرا حتی اگر مشکل کمبود منابع نداشتیم و داشته های بشر نامحدود باشد، انسان در بهره برداری از این منابع،
محدودیت دارد؟)درک و فهم(
۲۵ ( محدویت ها در استفاده از منابع و امکانات، چه تاثیری بر انتخاب انسان دارد؟)درک و فهم(
۲۶ ( به چه دلیل در استفاده از منابع با کمیابی مواجه می شویم؟)درک و فهم(
۳۱ (توجه به چه شرایطی اقتصاددانان بحث کمیابی را مطرح می کنند؟)درک و فهم(

فایل pdf این نمونه سوالات را به همراه پاسخنامه در این لینک دانلود کنید: نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

مسئله اقتصادی:

۳۲ (بهترین روش استفاده از منابع وامکانات کدام است ؟)تجزیه وتحلیل (
الف. بیشترین میزان مصرف را درجامعه باید داشت. ب. بیشترین میزان تولید را بدست آورد.
ج. سطح بالاتری از رفاه را برای انسان فراهم نمود. د. موارد ب و ج
۳۳ (یکی از مهم ترین مسائل زندگی و موضوع اصلی علم اقتصاد، …………………..محسوب می شود.) دانش(
۳۴ (یکی ازمهم ترین مسائل زندگی وموضوع اصلی علم اقتصاد،چیست؟نقش دانش اقتصاد را در آن بیان نمائید.)دانش(
۳۹ (بهترین ملاک و روش استفاده از منابع و امکانات کدام است؟ )تجزیه و تحلیل(

فایل pdf این نمونه سوالات را به همراه پاسخنامه در این لینک دانلود کنید: نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

مسئله انتخاب:

۳۹ (انسان هایی که عقلانیت محدود دارند منافع را صرفاً در منافع مادی و حیوانی خلاصه می کنند.)دانش(ص ۝ غ۝
۳۶ (انسان ها به حکم فطرت و سرشت خود در هر انتخابی به دنبال چه نتیجه ای می باشند؟)دانش(
۳۵ ( انسان ها با توجه به منافع و هزینه ها در هر امری چگونه دست به انتخاب می زنند؟
۳۶ (دو نمونه از مواردی که بشر به اصطلاح عقلائی رفتار نمی کنند را بیان نمائید. )فهم(
۴۱ ( با توجه به مسئله انتخاب، رفتار انسان در تخریب و برداشت بی رویه از جنگل و آب های زیرزمینی را مورد تحلیل
قرار دهید.)ارزشیابی(
هزینه فرصت:
۴۱ (قانون حیات انسانی این است ؛که هر انتخاابی مساتلزم از دسات دادن انتخااب یاا انتخااب هاای دیگاری اسات.
)دانش( صحیح ۝ غلط۝
۴۲ (یک تولیدکننده ی درب و پنجره با میزان چوبی که در اختیاردارد، تعدادی درب می سازد. در این صورت هزینه
فرصت این تولیدکننده برابر است با : )کاربرد(
الف.درآمد حاصل از پنجره ای که نساخته است. ب.تعداد درب هایی که نساخته است.
ج.هزینه ی خرید چوب برای ساخت درب است. د. هزینه ی خرید چوب برای ساخت پنجره است.
۴۳ (انسان ها و جوامع، همیشه بهترین و برترین گزینه خود را از نظر منافع، انتخااب مای کنناد؛ و باا ایان انتخااب،
بهترین …………… خود را از دست می دهند.)دانش(
۴۴ (مفهوم هزینه ی فرصت را با مثال بیان نموده و بگوئید این اصل چگونه می توانددرتصمیم گیری ها مؤثر واقع شود؟
45(با ذکر یک مثال بیان نمائید چگونه می توان از مفهوم هزینه فرصت در زندگی استفاده کرد؟)ترکیب(

فایل pdf این نمونه سوالات را به همراه پاسخنامه در این لینک دانلود کنید: نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

تعریف علم اقتصاد:

۴۵ (کدام مورد ذیل در تعریف علم اقتصاد صحیح می باشد؟) فهم(
الف. علمی است که رفتار بشر را در رابطه با نیازهای مادی و معنوی نامحدود بررسی می کند.
ب. علمی است که رفتار بشر را به صورت رابطه بین منابع تولید محدود وخواسته های نامحدود بررسی می کند.
ج. علمی است که رفتار بشر را به صورت رابطه بین منابع تولید نامحدود وخواسته های محدود بررسی می کند.
د. علمی است که رفتار بشر را در رابطه با مصارف متعدد و نامحدود بررسی می کند.
۴۶ (چرا اقتصاد به عنوان علم انتخاب مطرح است؟)تجزیه وتحلیل(
۹۱ (علم اقتصاد را تعریف نمائید. ) فهم(
۹۱ (سه نکته ی مهمی که تعریف علم اقتصاد در برگیرنده ی آن هاست را بیان کنید.
۹۲ (تصمیماتی که انسان در مورد مسائل اقتصادی می گیرد،عمدتاً ریشه در چه عاملی دارد؟

فایل pdf این نمونه سوالات را به همراه پاسخنامه در این لینک دانلود کنید: نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی

 

منبعکانال تلگرام اقتصاد دهم انسانی
منبع :‌ انتشارات مشاوران آموزش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن