نمونه سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی

دانلود همه نمونه سوالات نهایی جامعه شناسی جامع مهروماه

اگر می خواهید در هر یک از امتحانات خود نمره کامل را کسب کنید، خواه مطالعه کافی و لازم را داشته باشید یا نه اینکه به هر دلیلی نتوانستید بخشی از کتاب را بخوانید، هیییچ چیز به اندازه نمونه سوال امتحانی مربوط به آن درس به شما کمک نمی کند. در این مطلب تمام نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم نهایی را به شما خواهیم داد. در ادامه نیز سوالاتی از کنکور و کتاب جامعه شناسی جامع مهروماه را نیز خواهید داشت.

تعداد امتحانات نهایی جامعه شناسی برگزارشده

از سال 1398 که اولین سال ورود دانش اموزان نظام جدید آموزشی به پایه دوازدهم بوده است، این دفعات امتحان نهایی و هماهنگ کشوری برای تمام دروس برگزار شده است:

  1. خردادماه 1398 برای دانش اموزان اولین دوره نظام جدید
  2. شهریور ماه 1398 برای کسانی که از خرداد 98 درس یا دروسی را پاس نکردند.
  3. دی ماه 1399 برای جبرانی دانش اموزانی که در خردادماه یا شهریور 98 درس یا دروسی را افتاده باشند.
  4. خرداد ماه 1399 برای دانش اموزانی که اولین بار وارد پایه دوازدهم شده اند.
  5. شهریورماه 1399 برای دانش اموزانی که از خرداد 99 درس یا درس هایی را افتاده اند.
  6. دی ماه 1399 امتحانات نهایی هماهنگ برای دانش اموزانی که از خرداد و شهریور 99 جا مانده یا درس هایی را افتادند.
  7. حرداد 1400 که در حال برگزاری است

دانلود همه نمونه سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی

در ادامه برای شما انسانیها تمام این نمونه سوالات نهایی برگزار شده  درس جامعه شناسی را بصورت تک به تک و بصورت یکجا قرار خواهیم داد تا استفاده کنید.

لینک دانلود فایل خرداد 98: جامعه شناسی جامع مهروماه نمونه سوالات امتحان نهایی

لینک دانلود فایل شهریور 98: جامعه شناسی جامع مهر و ماه نمونه سوالات امتحان نهایی

لینک دانلود فایل دی ماه 98: جامعه شناسی جامع مهروماه نمونه سوالات امتحان نهایی

لینک دانلود فایل خرداد 99: جامعه شناسی جامع مهروماه نمونه سوالات امتحان نهایی

لینک دانلود فایل شهریور 99: جامعه شناسی جامع مهر و ماه نمونه سوالات امتحان نهایی

لینک دانلود فایل دیماه 99: جامعه شناسی جامع مهر و ماه نمونه سوالات امتحان نهایی

دانلود همه نمونه سوالات بصورت فایل زیپ

از طریق لینک زیر همه این 6 نمونه سوال را در یک فایل زیپ دانلود و استفاده کنید:

جامعه شناسی جامع مهروماه

نمونه سوالات امتحان نهایی جامعه شناسی

عبارت هاي صحیح وغلط را مشخص کنید.
الف)خلّاق و فعال بودن انسان ها در تولید معانی موجب پیدایش فرهنگ ها و جهان هاي اجتماعی مختلف میشود .
ب)مسئلۀ معنا در بارة برخی از ابعاد زندگی انسان از جمله کنش ها مطرح است .
ج)ابن خلدون در مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت .
د) ابوریحان بیرونی درکتاب تحقیق ماللهند توانست با روش تجربی به ارزیابی انتقادي از فرهنگ جامعه هند بپردازد .

جاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) کنش آدمی وابسته به ………………..است و بدون آن انجام نمی شود .
ب) در قرن بیستم جامعه شناسی انتقادي بیشتر از ………………….از علوم طبیعی فاصله گرفت .
ج) نگاه کردن به مسائل کنشگران از منظر خودشان و تلاش برای فهم آنها ………….. نام دارد.
د) قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد …………………..نامیده می شود
ه)ماکس وبر درمطالعۀ جوامع غربی این جوامع را دچار ………………….و بحران معنا می بیند .
و) محصول دوران پسا مدرن ……………….است و بر تفاوت ها و هویت هاي خاص و محلی تاکید می کند.
ز)علم فقه راه هاي برون رفت از وضعیت موجود به سوي ………………… را تجویز می کند.

عبارت هاي صحیح وغلط را مشخص کنید

الف)تلاش هاي علمی به تدریج بر ذخیره دانش علمی جامعه می افزاید و دانش عمومی را غنی تر می کند .
ب) علوم انسانی به دلیل اینکه به فهم معانی کنش هاي انسان ها می پردازند علوم تفهمی نامیده می شود .
ج) جامعه شناسان تبیینی معتقدندکه جامعه محصول و مخلوق کنش هاي انسان هاست و بود و نبود آن وابسته به
انسان است .
د) همراهی همدلانه به معناي تایید کنشگران نیست بلکه به معناي نگاه کردن به مسائل آنها از منظر خودشان و
تلاش براي فهم آنهاست

پاسخ صحیح را مشخص کنید

1 چگونگی پیش بینی رفتار دیگران و همکاري با آنها را کدام مفهوم امکان پذیرمی نماید ؟

)الف کنش اجتماعی ) ب قواعد اجتماعی )ج نظم اجتماعی ) د ساختار اجتماعی

2. تعبیر ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا جدا از اهداف انسان ها و نیاز هاي واقعی آنهاست چه نام دارد ؟
) الف هویت زدایی گریزي اخلاق )ب )ج معنا گرایی قفس آهنین )د

)3-3 تقلیل دادن انسان ها به پیچ و مهره هاي نظم اجتماعی ،نتیجه چیست ؟
)الف یکسان دانستن طبیعت و جامعه )
ب جامعه محصول کنش هاي انسان ها ست
)ج تسلط انسان بر جامعه وپدیده هاي طبیعی تفاوت هاي
) د بنیادي انسان ها با موجودات طبیعی

5 اندبشمندان اجتماعی که مخالف قشربندي اجتماعی هستند کدام عامل را مهم می دانند ؟
)الف عدالت اقتصادي )ب تثبیت رقابت اجتماعی )ج طبیعی دانستن قشر بندي اجتماعی طرت انسانی ف )د

6. فارابی جامعه اي را که بر محور علم سازمان یافته باشد چه می نامد ؟
)الف مدینۀ جاهله مدینۀ فاسقه )ب مدینۀ) ج فاضله ) د مدینۀ ضاله

عبارت هاي صحیح وغلط را مشخص کنید.

الف)ما دربارةدانش علمی کمتر می اندیشیم وبیشتر ازآن استفاده می کنیم .
ب)موضوع علوم انسانی عام تر از موضوع علوم اجتماعی است و علوم اجتماعی خود بخشی از علوم انسانی
محسوب می شوند .
ج )نظام اجتماعی همانند یک موجود زنده تلاش می کند با تغییر در خود و محیط نیازهاي خود را تأمین کند.
د)تاکید افراطی بر نظم اجتماعی موجب سرکوب روحیه خلّاق انسان ها در بسیاري عرصه هامانند هنر ، ارتباط و
اندیشه می شود.

گزینه درست را انتخاب کنید

3-1 )چگونگی پیش بینی رفتار دیگران و همکاري با آنها را کدام مفهوم امکان پذیرمی نماید ؟
الف)کنش اجتماعی ب) قواعد اجتماعی ج)نظم اجتماعی د) ساختار اجتماعی

3-2 )تعبیر ماکس وبر از سلطه نظمی که گویا جدا از اهداف انسان ها و نیاز هاي واقعی آنهاست چه نام دارد ؟
الف) هویت زدایی ب) اخلاق گریزي ج) معنا گرایی د) قفس آهنین

3-3 )تقلیل دادن انسان ها به پیچ و مهره هاي نظم اجتماعی ،نتیجه چیست ؟
الف) یکسان دانستن طبیعت و جامعه ب)جامعه محصول کنش هاي انسان ها ست
ج) تسلط انسان بر جامعه وپدیده هاي طبیعی د) تفاوت هاي بنیادي انسان ها با موجودات طبیعی

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف ) چرا گاهی بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخش دیگر رها می شود؟
ب ) چگونه علوم اجتماعی می تواند فرصت موضع گیري اجتماعی مناسب و صحیح را براي دانشمندان فراهم آورد؟
ج ) چگونه می توانیم نظم هاي پنهان و شگفت انگیزي که در زندگی ما وجود داردرا کشف کنیم؟
د ) ماکس وبر از سلطه چه نوع نظمی به قفس آهنین تعبیر می کند؟
ه ) جلب تبعیت دیگران به چند شکل ممکن است؟ نام ببرید.
و )علت نابرابري هاي اجتماعی در دیدگاه جامعه شناسان چیست؟
ز ) یک مورد از فواید شناخت متقابل افرادو جوامع از یکدیگر را بنویسید.
ح ) قرآن کریم مسلمانان را به آموختن کدام علم تشویق و از یاد گیري چه نوع علمی منع کرده است؟
ط ) در آغاز قرن بیستم میرزاي نائینی چگونه نظام مشروطه را تبیین کرد؟

هر عبارت به کدام رویکرد جامعه شناسی اشاره دارد؟

الف ) پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبیعی می باشند. (……………………………)
ب) براي فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده هاي اجتماعی عبور کرد. (………………………….)

هر عبارت نشانه کدام نوع قدرت می باشد؟

الف ) نظام آموزشی از ابزارهاي آن است. (………………………………)
ب ) موجب سلطه سیاسی – اقتصادي بر سایر کشورها می شود. (……………………………..)

هر عبارت کدام یک از انواع تفاوت و نابرابري را نشان می دهد؟

الف) تفاوت در زبان، لهجه و رنگ پوست. (…………………..)
ب) نابرابري در ثروت و تحصیلات (……………………………)

هر عبارت نشانه کدام نوع الگوي هویتی است؟

الف ) در مقابل الگو تنازع قراردارد. (…………………………….)
ب ) تفاوت هاي موجود میان گروه هاي قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد. (…………………………….)

نمونه سوالات جامعه شناسی کنکور و جامع مهروماه

در ادامه نیز شما را به مطالعه سوالات تستی از جامعه شناسی جامع انتشارات مهر و ماه و کنکور سراسری نظام جدید علوم انسانی دعوت می کنیم.

تست 1

۲۳۰- مطالعه کنش اجتماعی فقط به روش تجربی چه پیامدهایی دارد؟

۱) نادیده گرفتن اراده و خلاقیت – اخلاق گریزی – معنازدایی

۲) قابل مشاهده بودن همه اهداف کنشگران – معنازدایی – خلاقیت زدایی

۳) داوری رفتارهای قابل مشاهده – سرکوب خلاقیت انسانها – اخلاق گریزی

۴) عدم توجه به انگیزه و هدف – داوری رفتارهای قابل مشاهده – نادیده گرفتن معنای کنش

تست 2

۲۳۱- در رویکرد تفهمی – تفسیری …..

۱) امکان مقایسه ارزش ها برای تشخیص ارزشهای صحیح از ارزشهای غلط، به وجود می آید.

۲) جوامع و فرهنگ ها باید از منظر خودشان مطالعه شوند و امکان داوری و مقایسه فرهنگها وجود ندارد.

۳ یافتن راهی برای داوری علمی درباره ارزشهای اجتماعی به ویژه در عرصه قدرت ضروری دانسته میشود.

۴) ارزشهای انسانی را قابل مطالعه نمی داند، از این رو با ارزش زدایی از قدرت، آن را به عنوان پدیده ای خنثی مطالعه می کند.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن