معنی شعر نیکی فارسی یازدهم

معنی کلمات، ابیات، نکته های دستوری، آرایه ها و جزوه کامل معنی درس اول شعر نیکی فارسی یازدهم کتاب فارسی پایه یازدهم مشترک رشته های تجربی و ریاضی و انسانی را هم می توانید بخوانید و هم دانلود کنید.

معنی شعر یکی روبهی دید بی دست و پای . . . .

معنی تمام و کمال شعر نیکی از سروده های سعدی شیرازی در کتاب بوستان است را خوب بخوانید و امیدوارم در امتحان نمره خوبی بیاورید.

✅معنی کلمات شعر نیکی
 • اعتصام: چنگ زدن، خویشتن داری از گناه
  – ارغوان: درختی با برگهای گرد و گل های سرخ
  – بی حد: بی اندازه
  – بوستان: باغ
  – بیگانه: غریبه، ناآشنا
  – پیل: فیل
  – تیمار: مراقبت، پرستاری
  – جیب: گریبان، یقه
  – درویش: فقیر
  – دیده: چشم
  – دغل: حیله گر
  – دون: پست، پایین
 • – دون همت: کسی که طبعی پست دارد. سست اراده
  – رزق: روزی
  – زنخدان: چانه
  – سرای: خانه، منزل
  – شوریده: آشفته، پریشان
  – شوریده رنگ: آشفته حال، رنگ پریده، بدحال
  – شغال: حیوانی گوش تخوار کوچک تر از سگ
  – شل: دست و پای ناقص
  – شام: شب هنگام، ابتدای شب
فاز امتحان فارسی11
سفارش جزوه نمونه سوال فارسی 11

– شد: رفت
– صنع: آفرینش، خلق، نیکی و احسان
– غیب: نهان، پنهان
– فروماندن: حیرت کردن
– قوت: رزق و روزی، غذا
– قوّت: توان، نیرو
– کَرَم: بخشش، جوانمردی
– مور: مورچه
– محراب: قبله، محل ایستادن پیش نماز
– نگون: واژگون
– نگون بخت: بدبخت
– نیکی رساندن: کمک کردن

✅ نکته های دستور زبان شعر نیکی

? شوریده رنگ: صفت مرکب
? روزی رسان: صفت جانشین موصوف، خداوند
? «ش » در محرابش مضاف الیه. در اصل: از دیوار محراب به گوش او آمد.
? که: «که » تعلیل: زیرا که
? خدا را : «را » فکّ اضافه= بخشایشِ خدا بر آن بنده است که … .

✅ آرایه های ادبی شعر نیکی

? بیت 1: دست و پای: تناسب فروماندن: متحیر شدن

یدست و پا: کنایه از عاجز و ناتوان بودن

? بیت 3: شیر و شغال: تناسب نغمۀ حروف یا واج آرایی: حرف «ش »

رنگ و چنگ: جناس* ناقص اختلافی حرف اول

?بیت 4: تناسب: شغال، شیر، روباه شیر و سیر: جناس ناقص اختلافی حرف اول

? بیت 5: روز و روزی: جناس ناقص افزایشی در حرف آخر

? بیت 6: بیننده کردن: کنایه از آگاه و هوشیار کردن، متوجه کردن.

? بیت 7: تشبیه: من)درویش( مانند مور)مورچه( در گوشه گیری.

? بیت 8: زنخدان به جِیب فرو بردن: کنایه از تفکر و تأمل جیب و غیب: جناس ناقص اختلافی در حرف اول

فایل pdf: معنی شعر نیکی فارسی یازدهم /یکی روبهی دید

? بیت 9: او مانند ساز چنگ شد: تشبیه

دوست و پوست: جناس ناقص اختلافی حرف اول
رگ، استخوان، پوست: مراعات النظیر یا تناسب

? بیت 10 : هوش و گوش: جناس ناقص اختلافی حرف اول

? بیت 12 : تشبیه: تو مانند شیر) در تلاش( شیر و سیر: جناس ناقص اختلافی حرف اول

? بیت 13 : سعی در ترازوی خویش بودن: کنایه از حاصل و بهرۀ چیزی شامل حال خود فرد شدن بازو: مجاز از قدرت

تلمیح به آیۀ 39 سوره نجم: و أن لیس للإنسان إلّ ما سعی: نیست برای انسان جز آنچه برای آن می کوشد.

? بیت 14 : دست کسی را گرفتن: کنایه از یاری دادن به دیگران

خود را افکندن: کنایه از اظهار ضعف و درماندگی کردن

? بیت 16 : سر و در: جناس ناهمسان)اختلافی( حرف اول اوست و پوست: جناس ناهمسان

سر: مجاز از انسان / مغز و سر: تناسب

?بیت 17 : سرا: مجاز از جهان

کتاب فارسی پایه 11
سفارش راهنمای کامل فارسی 11
توضیح آرایه جناس

جناس به کاربردن کلماتی است که در «همه » یا «بعضی از حروف » به نوعی با یکدیگر اشتراک داشته باشند.

انواع جناس:

همسان یا تام: کلماتی که در ظاهر مشترک هستند اما در معنا متفاوت اند.مانند: روان)روح( / روان (جاری) ناهمسان یا ناقص :

1- اختلاف کلمات در حرف اول، وسط یا اخر : چنگ/ رنگ سوزد/ سازد خروش و خروس

-2 جناس افزایشی : چمان و چمن

-3 جناس ناهمسان حرکتی: مهِر/ مُهر

-4 جناس هم ریشه: طلعت/ طلوع

دانلود معنی شعر نیکی

دانلود فایل pdf: معنی شعر درس نیکی فارسی یازدهم 

انتشارات مشاوران آموزش

اقتصاد کنکور مشاوران

روانشناسی کنکور مشاوران

فلسفه و منطق جامع کنکور مشاوران

1 دیدگاه دربارهٔ «معنی شعر نیکی فارسی یازدهم»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن