معنی روان خوانی طراران فارسی دهم

معنی روان خوانی طراران فارسی دهم

در این مطلب برای شما معنی کامل و دقیق درس شانزدهم کتاب درسی فارسی پایه دهم رشته های تجربی و ریاضی و انسانی و فنی و حرفه ای را خواهید دید؛ معنی روان خوانی طراران فارسی دهم . البته آرایه های ادبی این درس از کتاب فارسی نیز در همین مطلب نیز گفته شده است.

فایل pdf معنی روانخوانی طراران نیز به طور رایگان قابل دانلود در احتیار شماست.

مشاوره و برنامه ریزی ویژه کنکور نظام جدید انسانی در این لینک: انتشارات مشاوران آموزش

منبع مورد استفاده
فارسی جامع کنکور مشاوران آموزش

فارسی جامع کنکور 

بسته اول از معنی روان خوانی طراران

?متن کتاب درسی:

چنین گویند که مردی به بغداد آمد و بر درازگوش نشسته بود و بزُی را رشته در گردن کرده و جَلاجل در گردن او محکم بسته، از پس وی می دوید. سه طرّار نشسته بودند. یکی گفت: من بروم و آن بز را از مرد بدزدم. دیگری گفت: این سهل است، من خر او را بیاورم. پس آن یکی بر عقب مرد روان شد. دیگری گفت: این سهل است، من جامه های او را بیاورم.

? قلمرو فکری بسته اول روانخوانی طراران

دزدان به فکر ربودن اموال مرد ساده دل هستند و هر کدام ادعا می کند که می تواند بخشی از دارایی های او را بدزدد.

? قلمرو ادبی بسته اول روانخوانی طراران

کنایه: «رشته در گردن کردن » بستن

? قلمرو زبانی بسته اول روانخوانی طراران

درازگوش: الاغ / رشته: طناب، بند / *جَلاجل: ج جلجل، زنگ، زنگوله / از پس: به دنبال، پشت سر / طرّار: دزد / بروم: می روم (گاهی
مضارع استمراری را به شکل ماضی التزامی به کار م یبردند.) / سهل: آسان / بیاورم: می آورم / بر عقب: به دنبال / روان شد: به راه افتاد، حرکت کرد / جامه: لباس، پوشیدنی

بسته دوم از معنی روان خوانی طراران

پس یکی بر عقب او روان شد. چنان که موضع خالی یافت، جلاجل از گردن بز باز کرد و بر دنبال خر بست. خر دُنب را می جنبانید و آواز جلاجل به گوش مرد می رسید و گمان م یبرد که بز، برقرار است.

? قلمرو فکری بسته دوم روان خوانی طراران

دزدیدن بز

? قلمرو ادبی بسته دوم روان خوانی طراران

جناس ناقص: بز و باز

? قلمرو زبانی بسته دوم روان خوانی طراران

بر عقب: به دنبال / *موضع: جا / دنبال: دُم / دُنب: دُم

بسته سوم از معنی روان خوانی طراران

سومین بخش از معنی روان خوانی درس شانزدهم کتاب فارسی طراران :

?متن کتاب درسی:

آن دیگر بر سر کوچۀ تنگ، استاده بود. چون آن مرد برسید، گفت: طُرفه مردما ناند مردمان این دیار، جلاجل بر گردن خر بندند و او بر دنبِ خر بسته است. آن مرد درنگریست، بز را ندید. فریاد کرد که بز را که دید؟

طرّار دیگر گفت: من مردی را دیدم که بزی داشت و در این کوچه فرو شد. آن مرد گفت: ای خواجه، لطف کن و این خر را نگاه دار تا من بز را بطلبم. طرّار گفت: بر خود منتّ دارم و من مؤذّن این مسجدم و زود باز آی. آن مرد به طرف کوی فرو رفت. طرّار خر را برد.

? قلمرو فکری بسته سوم 

ساده لوح بودن مرد غریبه و دزدیده شدن خر

? قلمرو ادبی بسته سوم 

در عبارت «بز را ندید. فریاد کرد که بز را که دید؟ » سه آرایه وجود دارد. تضاد: «ندید » و «دید » / جناس تام: که (حرف اضافه) و
که (چه کسی) / تکرار: بز را

? قلمرو زبانی بسته سوم 

استاده: ایستاده / چون: هنگامی که / برسید: رسید / *طُرفه: شگفت آور، عجیب / درنگریست: نگاه کرد (فعل پیشوندی) / فریاد کرد: فریاد زد / که بز را که دید: که چه کسی بز را دیده است؟ )دقت کنید که در ابتدای این جمله «که » حرف اضافه است؛ اما «که » دوم به معنی چه کسی!) / فرو شد: وارد شد / خواجه: رئیس، ارباب / بطلبم: جست وجو کنم، بجویم (دیدید گفتم واژه را در متن باید معنی کرد؟) / منّت: سپاس (معادل امروزی آن می شود: خواهش دارم، خواهش می کنم.) / کوی: کوچه، محل

معنی روان خوانی طراران فارسی دهم
معنی روان خوانی طراران فارسی دهم
بسته چهارم از معنی روان خوانی طراران

?متن کتاب درسی:

آن طرّار دیگر بیامد که گفته بود که: «من جامۀ او را بیارم ». از اتفّاق، بر سر راه، چاهی بود. طرّار بر سر آن چاه بنشست؛ چنان که آن مرد برسید و طلب خر و بز می کرد، طرّار فریاد برآورد و اضطراب می نمود.

آن مرد او را گفت: ای خواجه، تو را چه رسیده است؟! خر و بزِ من برد هاند و تو فریاد می کنی؟! طرّار، گفت: صندوقچه ای پرُ زر از دست من در این چاه افتاد و من در این چاه نمی توانم شد. ده دینار تو را دهم، اگر تو این صندوقچۀ من از اینجا برآوری. پس آن مرد، جامه و دستار برکشید و بدان چاه فروشد. طرّار، جامه و دستار برگرفت و برد.

? قلمرو فکری بسته چهارم

باز هم سادگی مرد غریبه، کار دستش داد؛ لباسش را هم دزدیدند.

? قلمرو زبانی بسته چهارم

از اتفاق: اتفاقاً / چیزی را طلب کردن: به دنبال آن بودن / فریاد برآورد: فریاد زد، داد و قال راه انداخت / اضطراب می نمود: پریشانی
می کرد) البته بگوییم تظاهر به پریشانی می کرد بهتر است؛ می دانید که یکی از معانی «نمودن » نشان دادن است. دزد سوم خودش را مضطرب نشان می داد) / تو را چه رسیده: به تو چه بلایی رسیده، چه بلایی سرت آمده؟ (حرف اضافه «را » به جای حرف اضافه «به » به کار رفته است.)

مشاوره و برنامه ریزی ویژه کنکور نظام جدید انسانی در این لینک: انتشارات مشاوران آموزش

 زر: طلا (در اصل «زر» واژه ای فارسی است و خوب می شد اگر چنین واژه های اصیل از زبان مردم عادی حذف نمی شد.) / شدن: رفتن؛ نمی توانم شد: نمی توانم بروم (همیشه معنی و مفهوم جمله را در نظر داشته باشید. گاهی «شدن » به معنی رفتن است و از معنی جمله باید آن را بفهمیم.( / تو را دهم: به تو دهم / برآوری: بیرون بیاوری؛ بر: بالا (درباره چاه باید گفت بیرون از چاه.) / *دستار: پارچه ای که به دور سر می پیچیدند، سربند، عمامه / برکشید: بیرون آورد )جامه بر کشید: لباسش را در آورد( / فرو شد: وارد شد، داخل شد / برگرفت: برداشت

بسته پنجم از معنی روان خوانی طراران

?متن کتاب درسی:

پس آن مرد در چاه فریاد می کرد که در این چاه هیچ نیست و هیچ کس جواب نداد. آن مرد را ملال گرفت. چون به بالا آمد، جامه و طرّار باز ندید. چوبی برگرفت و بر هم می زد. مردمان گفتند: چرا چنین می کنی؟ مگر دیوانه شدی؟

گفت: نه، پاس خود می دارم که مبادا مرا نیز بدزدند.

? قلمرو فکری بسته پنجم

شدت ناامنی و دزدی در شهر

? قلمرو زبانی بسته چهارم

ملال: رنج و اندوه، بیزاری، به ستوه آمدن، افسردگی / باز ندید: ندید / برگرفت: برداشت / پاس: نگهبانی؛ پاس خود داشتن: مراقب خود بودن

لینک دانلود

لینک دانلود رایگان pdf این معنی: معنی روان خوانی طراران فارسی دهم 

 

انتشارات مشاوران آموزش 

اقتصاد کنکور مشاوران

روانشناسی کنکور مشاوران

فلسفه و منطق جامع کنکور مشاوران

18 دیدگاه دربارهٔ «معنی روان خوانی طراران فارسی دهم»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن