فلسفه و منطق جامع مهر و ماه

فلسفه و منطق جامع مهر و ماه درس جهان ممکنات

در ادامه مجموعه مطالب جزوه آموزشی برای شما انسانیها از فلسفه پایه دوازدهم فلسفه و منطق علوم انسانی به درس دوم کتاب می رسیم که (جهان ممکنات) نام دارد. منبع این جزوه از کانال تلگرامی مولف کتاب فلسفه و منطق جامع کنکور انسانی انتشارات مهر و ماه یعنی آقای سید حسام الدین جلالی تهرانی می باشد.

جروه درس اول

جزوه آموزشی مربوط  به درس اول یعنی هستی و چیستی را از این لینک مشاهده و دانلود کنید: فلسفه و منطق جامع مهروماه

جزوه درس سوم را نیز از اینجا دانلود کنید: جزوه فلسفه دوازدهم درس سوم جهان علی و معلولی

فلسفه و منطق درس جهان ممکنات

خلاصه ای از جروه را در ادامه می بینید. جهت دانلود نمونه کامل و سوالات کلیک کنید: فلسفه و منطق جامع مهر و ماه

رابطه های بین موضوع و محمول قضایای حملی

ضروری = وجوبی = اجتناب ناپذیر = حتمی خدا موجود است./ مثلث سه ضلعی است.
امتناعی = نشدنی = محال شریک خدا موجود است./ مثلث چهارضلعی است.
امکانی = حالت تساوی = اجتنا بپذیر = غیرحتمی انسان موجود است./ مثلث قائ مالزاویه است.

تقسیم وجود (یا ماهیت)

1 واجب الوجود
بالذات: موجود ذاتاً واجب: خدا
بالغیر: موجود ذاتاً ممکنِ موجود: انسان
2 ممکن الوجود – بالذات
موجود ذاتاً ممکن: انسان و سیمرغ
3 ممتنع الوجود
بالغیر: ناموجود ذاتاً ممکنِ ناموجود: سیمرغ
بالذات: ناموجود ذاتاً ممتنع: مثلث چهارضلعی

فلسفه و منطق جامع مهر و ماه
فلسفه و منطق جامع مهر و ماه
چند نکته مهم
  1. ممکن بالغیر نداریم، چون حالت تساوی به واسطه علت ب هوجود نمی آید.
  2. ذات ممکنات نه مستلزم وجود است نه مستلزم عدم.
  3. هر ممکنی که وجود دارد، واجب بالغیر است.
  4. عدم علتِ واجب برای ضرورت ممکنات موجود وجوب عدم آ نها است.
  5. محدود و نامحدود بودن ممکنات ربطی به نیاز آ نها به واجب ندارد.
  6. هر موجودی یا ذاتاً واجب است یا ذاتاً ممکن.
  7. هر ناموجودی یا ذاتاً ممتنع است یا ذاتاً ممکن.
  8. همه موجودات عالم غیرخدا ممکن هستند.
  9. نسبت های چهارگانه در تقسی مهای وجود )ماهیت(
  10. همه با هم تباین به جز ممکن بالذات با بالغیرها که مطلق است.

دانلود جزوه

جهت دانلود جزوه درس دوم اینجا کلیک کنید: جزوه فلسفه و منطق درس جهان ممکنات

جهت مشاهده و دانلود کتاب جامع مهروماه کلیک کنید: فلسفه و منطق جامع مهر و ماه

بیشتر بخوانید

روش مطالعه فلسفه و منطق را به پیشنهاد تیم تخصصی مشاوره انسانیها بخوانید: فلسفه و منطق جامع کنکور انسانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن