جزوه فلسفه دوازدهم

فلسفه و منطق جامع مهر و ماه : جهان علی و معلولی

از مجموعه مطالب و جزوه های درس فلسفه  پایه دوازدهم علوم انسانی چاپ 99 برای شما انسانیها به درس سوم رسیدیم که درباره جهان علی و معلولی است. این جزوه براساس فایلی است که در کانال تلگرام مولف کتاب فلسفه و منطق کنکور انسانی انتشارات مهر و ماه قرار دارد.

جهت مطالعه سایر درسها کلیک کنید:

جزوه فلسفه دوازدهم کنکور انسانی درس هستی و چیستی

جزوه فلسفه دوازدهم کنکور انسانی درس جهان ممکنات

جزوه فلسفه دوازدهم انسانی درس کدام تصویر از جهان؟

فلسفه و منطق مهروماه 1400
فلسفه و منطق مهروماه 1400 درس 4

جهت دانلود کتاب فلسفه و منطق مهر و ماه کلیک کنید: فلسفه و منطق جامع مهر و ماه

علیت

یک رابطه وجودی است یعنی علت به معلول وجود می دهد پس معلول قبل از رابطه وجود ندارد.
درک آن عقلی است.
مصداق آن را با حس و تجربه هم می توان شناخت.
هر حادث های )چیزی که وجودش ذاتی نیست. )حادث(( علتی دارد.
یکی از کُهن ترین مسائل فلسفی است.
شاید نخستین مسئله ای باشد که فکر بشر را به خود مشغول کرده است.
همه علوم مختلف در نتیجه به دنبال عل تها بودن به وجود آمده اند.
با استفاده از قاعده ترجیح بلامرجّح محال است )از اصل امتناع اجتماع و ارتفاع دو نقیض ناشی می شود.( اثبات می شود.

ضرورت علی معلولی (وجوب علی معلولی)

علت به معلول خود، وجوبِ وجود می دهد.
تا وجوب بالغیر نباشد، وجود معلولِ ممکن، ممتنع است.
سنخیت بین علت و معلول
هر علتی معلول خاصی دارد و از هر علتی هر معلولی صادر نمی شود.
الزام و پایبندی به این اصل در رفتار همه انسا نها )حتی منکران آن( دیده می شود.
پشتوانه عقلی نظم دقیق جهان و مبنای تحقیقات علمی برای کشف این نظم است.

برخی نتایج علیت و سنخیت

1 نبود اتفاق 2 وجود نظم و پیوستگی 3 امکان پی شبینی رخدادها 4 امکان پیشگیری از حوادث 5 امکان پژوهش و تحقیق 6 وجود علم و قانون علمی 7 تنظیم امور زندگی

فلسفه و منطق جامع کنکور مهر و ماه
فلسفه و منطق جامع کنکور مهر و ماه

دانلود جزوه کامل

برای دانلود جزوه کامل درس سوم فلسفه و منطق جهان علی و معلولی کلیک کنید: جزوه فلسفه دوازدهم درس سوم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن