رفتار کنکوری

 • تعریف

به مجموعه عملکرد و نتیجه کارهای یک داوطلب یا داوطلبان آزمون سراسری، رفتار کنکوری می گوییم. نزدیک ترین مترادف رفتار کنکوری، (ویژگی) است.

 • شکل گیری

هر درس در کنکور یک رفتار خاص خود را دارد و هر داوطلب هم به تنهایی رفتار مخصوص خود را. مجموع این دو رفتار، تشکیل دهنده ویژگی یا رفتار کنکوری داوطلبان کنکور و در نهایت درصدها و میانگین کشوری همان درس در آزمون سراسری است.

 • انواع رفتار کنکوری

در سه بخش یا مراحل زمانی، مجموعه رفتارهای کنکوری دسته بندی می شود: 1) قبل از کنکور، 2) همزمان با برگزاری کنکور، 3) بعد از برگزاری کنکور.

مجموع این 3 مرحله در نهایت به شکل گرفتن ویژگی های داوطلبان کنکور و آزمون سراسری می رسد و ما به آن رفتار کنکوری می گوییم.

 • 1) قبل از کنکور

مرحله پیش از برگزاری کنکور طولانی ترین و مهم ترین بخش موثر در رفتارهای کنکوری داوطلبان و آزمون سراسری است. تمام آنچه که مربوط به برنامه ریزی درسی و مطالعه برای کنکور توسط داوطلب کنکور است، در این بخش قرار می گیرد.

 • 2) همزمان با برگزاری کنکور

زمانی که آزمون سراسری برگزار می شود، کوتاه ترین مدت و البته اصلی ترین مرحله از شکل گیری رفتار کنکوری داوطلبان و درس های کنکور است.
آنچه که داوطلبان کنکور طی مدت زمان 4ساعت برگزاری آزمون سراسری تجربه می کنند و واکنش های آن ها در این فاصله زمانی کوتاه، تشکیل دهنده رفتار های کنکوری این مرحله است.

 • 3) بعد از برگزاری کنکور

مرحله پایانی شکل گیری رفتارهای کنکوری که تقریبا تمام همکاران مشاور و داوطلبان کنکور، این بخش را به طور ویژه در برنامه ریزی ها لحاظ می کنند. و البته اشتباه است. کارنامه نتایج آزمون سراسری، درصدها و میانگین کشوری در هر درس برای هر رشته از نتایج و تشکیل دهندگان رفتار کنکوری این بخش هستند.

 • رفتارهای کنکوری
  اهمیت

اگر بتوانیم تک بُعدی به قضیه نگاه نکنیم و هنگام مشاوره، برنامه ریزی، مطالعه و تحلیل نتایج و کارنامه ها یک نگاه جامع و شامل داشته باشیم، باید رفتار های کنکوری را در نظر بگیریم؛ دقیقا در تمام 3 بخش گفته شده که اشاره کردم.

 • کاربرد

1) مشاور اگر بخواهد برنامه ریزی کند، باید استراتژی روبرو شدن با کنکور را بداند. وگرنه داوطلب را به بیراهه دلخواه خودش یا دلخواه داوطلب راهنمایی می کند.
2) داوطلب آزمون سراسری اگر بخواهد درست و روشمند برای کنکور درس بخواند و برنامه ریزی کند، باید رفتارهای کنکوری را کاملا بشناسد.

 • رفتارهای کنکوری علوم انسانی

رفتار کنکوری دروس رتبه اور در آزمون سراسری رشته انسانی، در وافع همان پیش فرض ها و واکنش های کنکوری داوطلبان کنکور انسانی است. این موضوع در دروس رتبه ساز کنکور انسانی متفاوت است.

در سایت انسانی بوک سعی کردم و تلاش خواهم داشت موضوع مهم رفتار کنکوری را در آزمون سراسری رشته علوم انسانی بیشتر و بیشتر مشخص کنم.

منبع :‌ انتشارات مشاوران آموزش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن