جامعه شناسی جامع کنکور مهروماه

جامعه شناسی جامع کنکور مهروماه

کتاب جامعه شناسی جامع مهروماه ویژه کنکور انسانی 1401 را همه میشناسند و نیازی به معرفی مجدد ندارد. اما در این مقاله می خواهیم علت این مساله را شرح دهیم.

لینک سفارش و خرید محصول با تخفیف ویژه: جامعه شناسی مهروماه

چرا هر دانش آموزی که به دنبال موفقیت در کنکور انسانی است باید این کتاب را بخواند؟

ویژگی های جامعه شناسی جامع کنکور مهروماه

این کتاب چگونه تالیف شده است که دانش آموزان علوم انسانی را قادر می سازد به سوالات پیچده و مفهومی جامعه شناسی جامع مهر و ماه کنکور انسانی پاسخ دهند؟

بپردازیم به پاسخ این سوالات.

انتشارات مهر و ماه در این کتاب درنظر گرفته است که ممکن است دانش آموزی که این کتاب را می خواند به دبیر خوب دسترسی نداشته باشد پس از ابتدایی ترین مطالب تا ریزبینانه ترین نکات را با ساده ترین بیان ممکن شرح داده است.

پس دانش آموز با مطالعه این کتاب گویی که در کلاس درس بهترین دبیر کشور نشسته است.

در تست های این کتاب هر دانش آموزی با سطحی در نظر گرفته شده و دقیقا همانند درسنامه ریز و درشت مباحث کتاب را پوشش میدهد و اگر دانش آموزی پاسخ تستی را نمی دانست به هیچ وجه نباید نگران شود چرا که در بخش پاسخ نامه به تفضیل تک تک نکات و پیچ و خم های تست شرح داده شده است.

از طرفی این کتاب جامع است یعنی هر سه کتاب جامعه شناسی را شامل میشود و دانش آموز با خرید این کتاب از منابع و حتی تدریس های کنکوری دیگر بی نیاز خواهد شد.
پس با خیال راحت با کتاب جامعه شناسی جامع کنکور مهروماه به سمت بهترین درصد ها در کنکور علوم انسانی حرکت کنید.

اهمیت جامعه شناسی برای انسانیها

جنبه های اهمیت این درس در کنکور علوم انسانی را میتوان به صورت کلی در موارد زیر خلاصه کرد:

  1. برای زیرگروه هایی که ضریب بالا دارد. مانند زیرگروه روانشناسی و جامعه شناسی و آموزگار ابتدایی
  2. مطالعه و یادگیری نسبتا اسان در مقابل درسهایی مانند فلسفه و منطق
  3. رقابت نسبتا زیاد بین کنکوریهای انسانی در این درس
  4. ترکیبی بودن مطالب کتاب درسی در آن

نمونه سوالات کنکور جامعه شناسی

به ترتیب این اعتقادات، متعلق به کدام رویکرد به نابرابری اجتماعی است؟

– باید مالکیت خصوصی را از میان برداشت – از ثروتمندان مالیات گرفته شود. – قشربندی اجتماعی توسط انسانها پدید آمده و تغییر یا تداوم آن نیز به دست آنهاست.

۱) مخالفان قشربندی اجتماعی – طرفداران قشربندی اجتماعی – طرفداران عدالت اجتماعی

۲) طرفداران عدالت اجتماعی – طرفداران قشربندی اجتماعی – مخالفان قشربندی اجتماعی

۳) مخالفان قشربندی اجتماعی – طرفداران عدالت اجتماعی – مخالفان قشربندی اجتماعی

۴) طرفداران قشربندی اجتماعی – عادلانه – مخالفان قشربندی اجتماعی

به ترتیب ویژگی مدل «همانندسازی» و «تکثرگرایی» کدام است؟

1) مدل رایج سیاست گذاری در دوره پسامدرن بود – در دوران مدرن مورد توجه و تأکید قرار گرفت.

۲) وجود یک ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی ضروری دانسته میشود – سیاست دولتها برای از بین بردن تفاوتهای هویتی گروههای مختلف است.

۳ ارزشها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروههای جامعه پذیرفته میشود – تفاوت های موجود میان گروههای

قومی و زبانی حفظ و حتی تشدید می گردد.

۴) ارزشها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه های جامعه پذیرفته میشود . برای از بین بردن تفاوتهای موجود

میان گروههای قومی و زبانی سعی می کنند.

در دسته بندی فارابی از جوامع، به ترتیب مدینه جاهله، فاسقه و ضاله چه ویژگی هایی دارند؟

۱) وجود علوم ابزاری انحراف عملی از مدینه فاضله – عمل نکردن به علوم وحیانی و عقلانی

۲) شناخت حقیقت و عدالت – بی بهره بودن از علوم عقلی – تحریف نظرات علمی مدینه فاضله

۳) انحراف نظری از مدینه فاضله – عدم بهره گیری از علوم وحیانی و عقلانی – وجود علوم ابزاری

۴) بی بهره بودن از علوم عقلی – شناخت حقیقت و عدالت – تحریف نظرات علمی پذیرفته شده در مدینه فاضله

میرزای نائینی، در مورد مشروطه چه نظری داشت و کدام ویژگی جامعه مطلوب فقه شیعه را قابل تحقق می دانست؟

1) مجلس شورا، با مشارکت مردم تشکیل می شود – مجلس خبرگان موظف به روی کار آوردن حاکمان عالم و عادل می باشد.

۲) آن را نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم میدانست – حاکمان در مشروطه با کمک مجلس شورای نظام اسلامی را محقق کنند.

۳) مشروط کردن حاکمان و حکومتی است که در چارچوب مقررات عادلانه مجلس عمل کند – حاکمان و کارگزاران جامعه عالم و عادل باشند.

۴) گرچه نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم نیست، ولی بهترین نظام ممکن در شرایط موجود آن روزگار است – روابط و ساختارهای آن با مشارکت و همراهی مردم عادلانه باشد.

بیشتر بخوانید: روش مطالعه جامعه شناسی کنکور

جامعه شناسی کنکور انسانی
جامعه شناسی کنکور انسانی
کدام یک روند شکل گیری نظام اجتماعی خرد و کلان را به درستی نمایان می کند؟

) شکل گیری انتظارات و توقعات » تحقق هنجارها و ارزش ها > تشکیل نقش های اجتماعی به تنش های اجتماعی
متقابلی و نظام اجتماعی خرد و کلان ۲) تحقق هنجارها و ارزشها » تعیین انتظارات و توقعات
> ایجاد نقش های اجتماعی > کنش های اجتماعی متقابل به نظام اجتماعی خرد و کلان ۳) ایجاد نقش های اجتماعی
به تحقق هنجارها و ارزش ها به تعیین انتظارات و توقعات سے کنش های اجتماعی متقابل و نظام اجتماعی خرد و کلان ۴) نهادهای اجتماعی
و پیدایش هنجارها و ارزشها به تحقق انتظارات و توقعات به شکل گیری نقش های اجتماعی نظام اجتماعی خرد و کلان

به ترتیب «ویژگی های اخلاقی و روحی»، «آداب و رسوم عروسی» و «خدمت به خانواده بیان کننده چیست؟

1) ویژگی انتسابی – کنش انسانی – ارزش اجتماعی
۲) هویت فردی – فرهنگ – ارزش نهاد اقتصادی ۳) ویژگی نفسانی – نهاد فرهنگی – فرهنگ عمومی
۴) ویژگی اکتسابی – کنش اجتماعی – هنجار اجتماعی

بیشتر بدانید: روش مطالعه ترکیبی-مفهومی جامعه شناسی کنکور

هریک از موارد زیر مصداق چیست؟

– آواز خواندبن بر خیابان – یک طرفه شدن جاده بین شهری – قواعد بازی فوتبال – شیوه گذران اوقات فراغمت

1) کنش انسانی – پدیده اجتماعی – فرهنگ – کنش تمادین

۲) کنش اجتماعی – فرصت اجتماعی – پدیده اعتباری – فرهنگ

۳) هنجار اجتماعی – کنترل اجتماعی – جامعه پذیری – فرصت اجتماعی

۴) پدیده اجتماعی – محدودیت اجتماعی – رفتار نمادین – پدیده اعتباری

پروسه دگرگونی فرهنگ، چگونه صورت می گیرد؟

۱) از دست رفتن ثبات و استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ به تزلزل فرهنگی به ناتوانی جامعه در حفظ و دفاع از عقاید و ارزشهای اجتماعی بحران هویت » فراتر رفتن تغییرات اجتماعی از محدوده تغییرات درون یک فرهنگ

۲) تداوم شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزشهای اجتماعی به تعارض فرهنگی به ناتوانی جامعه در دفاع از هنجارها و نمادهای اجتماعی به بحران هویت تزلزل فرهنگی

۳) ناتوانی جامعه در حفظ عقاید و ارزش های اجتماعی به تعارض فرهنگی به تداوم شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزشهای اجتماعی به تزلزل فرهنگی به بحران هویت

۴) عدم استقرار مبادی هویت ساز فرهنگ > تزلزل فرهنگی به تداوم شیوه زندگی ناسازگار با عقاید و ارزشهای اجتماعی به بحران هویت به تحول هویتی فرهنگ

نوع هر یک از ویژگی های هویتی ذکر شده را به ترتیب، مشخص کنید: روستایی، منضبط، کارمند»

۱) فردی، متغیر و اکتسابی – انتسابی، اجتماعی و ثابت – فردی، اکتسابی و ثابت

۲) انتسابی، متغیر و اجتماعی – اخلاقی، فردی و ثابت – شخصی، متغیر و فرهنگی

۳) اکتسابی، ثابت و فردی – ثابت، اجتماعی و انتسابی – اجتماعی، متغیر و اکتسابی

۴) انتسابی، اجتماعی و ثابت – فردی، اکتسابی و متغیر – متغیر، اکتسابی و اجتماعی

به ترتیب این موارد عملکرد چه کسانی و چه جریاناتی بود؟

– باز شدن راه استثمار برای صاحبان ثروت – موفق شدن در مقابله با استعمار قدیم – مخدوش ساختن استقلال سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی

۱) نظام سلطه – انقلاب اسلامی ایران – روشنفکران چپ

۲) لیبرالیسم – انقلابهای آزادی بخش – منورالفکران غرب گرا

۳) امپریالیسم – کشورهای زیر نفوذ بلوک شرق – کانون های ثروت و قدرت

۴) بازارهای مشترک منطقه ای – بیدارگران اسلامی – کشورهای استعمارگر

به ترتیب، هر یک از این وقایع با کدام دوران تاریخی ارتباط دارند؟

شکل گیری حقوق طبیعی بشر – توجیه دینی رفتارهای دنیوی نظام فئودالی – قطع روابط تجاری ژاپن با کشورهای غربی

1) قرون وسطی – قبل از انقلاب فرانسه – شرایط نیمه استعماری

۲) رنسانس – قرون وسطی – قرن هفدهم و بعد از نفوذ مسیحیت

۳) انقلاب فرانسه – حاکمیت لیبرالیسم – نفوذ گروههای فراماسونری

۴) مدرن – قبل از تشکیل دولت ملتها – قرن نوزدهم و بعد از نفوذ مسیحیت

سوالات رایج درباره جامعه شناسی جامع مهروماه

من کتاب جامعه شناسی مشاوران دارم. این کتاب مهروماه به دردم میخوره؟

پیشنهاد انسانی بوک این است: قبل از سفارش کتاب، pdf را دانلود و مقایسه کنید!

این کتاب درسنامه داره؟ یا فقط تست؟

کتاب های جامع شامل درسنامه کامل+تست های درس به درس و جامع+پاسخنامه هستند.

تخفیف اینجا بیشتر از مهروماه هست؟

انسانی بوک؛ مرجع انسانیها تمام کتب کنکور را با تخفیف ویژه انسانیها ارسال خواهد کرد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن