تستهای فلسفه و منطق جامع

تستهای فلسفه و منطق جامع مهر و ماه

در این نوشته شما تعدادی از تستهای کتاب فلسفه و منطق جامع کنکور انسانی انتشارات مهر و ماه را می بینید.

منطق دهم درس اول

بخش برای شروع

سوال 1

جمله علم منطق علم ترازوست در کدام کتاب ابن سینا آمده و به کدام ویژگی علم منطق اشاره دارد؟

1. قانون ابزاری بودن . 2 دانشنامه علایی ابزاری بودن ۳. دانشنامه علایی کاربردی بودن ۴.قانون کاربردی بودن

سوال 2

اینکه منطق ترازوی اندیشه است بدین معنا است که…..

1.مختلف را با هم مقایسه می کند ۲. ارزش تفکر را می‌سنجد ۳. درست و نادرست را از هم جدا می کند ۴. دقت تشخیص خدایی فکر را می افزاید

سوال 3

هدف علم منطق چیست؟

1. کشف قواعد ذهن 2. بررسی انواع خطاهای ذهن ۳.جلوگیری از خطای اندیشه ۴.  ارائه روش صحیح تعریف و استدلال

سوال 4

راه های جلوگیری از خطاهای ذهنی چگونه توسط منتقدان آن نشان داده می شود؟

1. بررسی و دسته بندی انواع خطاهای ذهن 2. جلوگیری از خطاهای اندیشه ۳. شناخت حالت‌ها ۴. بیان راههای مختلف

تستهای فلسفه و منطق جامع
تستهای فلسفه و منطق جامع مهر و ماه
سوال 5

منتقدان با بررسی انواع خطاهای ذهن و دسته بندی آن ها چه هدفی را دنبال می کند؟

1.کشف قواعدی که باید رعایت کنیم تا دچار خطای فکری نشویم 2. نشان دادن راه های جلوگیری از خطاهای عمدی و غیرعمدی ذهن ۳.  مبارزه با مغالطه همانگونه که پزشک انواع بیماری ها و درمان آنها را بیان می کند ۴.پیشگیری از لغزش زن در اصلاح های پیچیده و تعریف دفتر اصطلاحات خاص

سوال 6

تایید منطق بر چه چیزی است؟

۱ بررسی مقالات که بیشمارند 2. بیان روش های جلوگیری از مغالطه ۳. آموزش شیوه درست اندیشیدن  ۴. کشف مواد طبیعی ذهن

سوال 7

منطق با تاکید بر آموزش شیوه درست اندیشیدن چه هدفی را دنبال می کند؟

1.دسته بندی و توضیح قواعد ذهن 2. ایجاد قدرت تشخیص خطاهای ذهن 3. پیشگیری از بروز مارته ۴. برای جلوگیری از مغالطه

سوال 8

کدام مورد اولین تاکید علم منطق است؟

گزینه ۱ جلوگیری از مقالات های عمدی و غیرعمدی 2. تشخیص و اصلاح خطا های ذهنی. گزینه ۳. آموزش شیوه درست فکر کردن 4. ارزیابی اندیشه های فلسفی و زندگی روزمره

سوال 9

درمورد سفسطه کدام گزینه نادرست است ؟

۱.هرگونه خطای اندیشه است 2. انواع آن قابل شمارش و دسته‌بندی است 3. ممکن است غیر عمدی باشد. ۴. منظور از آن همان لغزش ذهنی است

سوال 10

منطق در برابر بیماری‌های ذهنی یا مغالطات بر کدام راه به عنوان پیشگیری تاکید دارد ؟

1.تمرین و ممارست برای تبعه در تشخیص خطاها 2. هشدار دادن در برابر خطا مانند سیستم کنترلی ۳. آموزش و یاد دادن روشهای صحیح اتفاق ۴. بیان انواع مختلف همه مغالطات و راههای جلوگیری از آنها.

این کتاب از جدیدترین منابع کنکور علوم انسانی از انتشارات مهروماه است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

به بالای صفحه بردن